Utrata paszportu

  • W przypadku utraty paszportu przez posiadacza wizy, powinien on jak najszybciej złożyć wniosek w swojej placówce dyplomatycznej lub konsularnej swojego kraju o wydanie nowego dokumentu podróży.
  • Po uzyskaniu nowego dokumentu podróży (paszportu) cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie ważnej polskiej wizy krajowej, której dozwolony okres pobytu nie został jeszcze wykorzystany, powinien wystąpić do wojewody (właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce) z wnioskiem o umieszczenie w dokumencie podróży nowej naklejki wizowej.
  • Wojewoda, po rozpatrzeniu wniosku umieszcza nową naklejkę w nowym dokumencie podróży (paszporcie). Cudzoziemiec, któremu wojewoda umieścił w paszporcie naklejkę wizy krajowej może wówczas pozostać w Polsce przez okres, do którego uprawnia go wiza.
  • Należy podkreślić, że powyższa procedura dotyczy wyłącznie sytuacji gdy cudzoziemiec posiada polską wizę krajową.

Утрата паспорта

  • В случае потери загранпаспорта владельцем визы, он должен как можно скорее подать в дипломатическое или консульское представительство своей страны ходатайство о выдаче нового проездного документа.
  • После получения нового проездного документа (загранпаспорта), иностранец, пребывающий в Польше на основании действительной польской национальной визы, срок действительности которой еще не истек, должен обратиться к воеводе (компетентному по месту пребывания иностранца в Польше) с ходатайством о размещении в проездном документе новой визовой наклейки.
  • Воевода, после рассмотрения ходатайства, вклеивает новую наклейку в новом проездном документе (загранпаспорте). Иностранец, которому воевода поставил в загранпаспорт наклейку национальной визы, может остаться в Польше на время, указанное в визе.
  • Следует подчеркнуть, что вышеуказанная процедура касается исключительно ситуации, когда иностранец имеет польскую национальную визу.