Program Stypendialny Rządu RP
dla Młodych Naukowców

XIX edycja
rok akad. 2021/2022

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji,
krajów Azji Środkowej i Kaukazu
Pobierz

STYPENDIA WSCHODNIE

25 stypendiów dla kandydatów z:
Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej

Pobierz

Wschodnia szkoła zimowa

Dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych,
którzy nie przekroczyli 25 roku życia,
przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe)
z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej
(historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia)

WARSZAWA
28 LUTEGO – 14 MARCA 2021 r.

Pobierz

Scholarship Programme
of the Government of Poland
for Young Scientists

19th edition academic year 2021/2022

for candidates from: Eastern Europe, Russia
and Central Asia and Caucasus countries
Download

The Eastern Studies

25 scholarships for the candidates from:
Eastern Europe, the Balkans, the Caucasus and Central Asia

Download

EASTERN WINTER SCHOOL

For the last-year students of the humanities who are under 25 years of age
and who are preparing their Master’s (diploma) theses
in the history and present of Central and Eastern Europe
(history, political science, international relations, sociology, philology, literature, cultural studies, ethnology, geography, law, economics)

WARSAW
28 FEBRUARY – 14 MARCH 2021

Download