AKTUALNE ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE PODRÓŻY

Informujemy , że obywatele polscy mogą wjeżdżać do Kirgistanu.
Pobyt do 60 dni nie wymaga wizy. Warunkiem wjazdu jest posiadanie testu PCR w j.angielskim zrobionego na 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Dzieci podróżujące z rodzicami do siódmego roku życia są zwolnione z testu. Aktualnie sugerujemy loty z Warszawy do Istanbułu i z Istanbułu do Biszkeku. Przed powrotem na 72 godziny przed podróżą należy wykonać test PCR.


Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej o wznowieniu wjazdu do kraju dla obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybywających do Republiki Kirgiskiej przez punkty kontrolne na międzynarodowych lotniskach „Manas”, „Osz”, „Issyk-Kul”

4 grudnia 2020 roku Rząd Republiki Kirgiskiej podjął uchwałę o wznowieniu wjazdu do kraju obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybywających do Republiki Kirgiskiej przez punkty kontrolne międzynarodowych portów lotniczych „Manas”, „Osz”, „Issyk-Kul” pod warunkiem przestrzegania algorytmów postępowania mających na celu zapobieganie przedostania się
i rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19, przez obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybywających do Republiki Kirgiskiej.

Od 4 grudnia 2020 r. cudzoziemcy i bezpaństwowcy będą mogli skorzystać z regularnych lotów i przylecieć do Republiki Kirgiskiej, w sposób przewidziany przez przepisy prawa Republiki Kirgiskiej.

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z określonymi algorytmami postępowania na pokład samolotu lecącego do Republiki Kirgiskiej wpuszczani będą obywatele państw obcych i bezpaństwowcy wyłącznie po przedstawieniu wyników badania PCR wskazującego na brak zakażenia koronawirusem, przeprowadzonego w ciągu ostatnich 72 godzin (3 dni).

Po przybyciu do Republiki Kirgiskiej personel punktów sanitarno-kwarantannowych (SQP) będzie sprawdzać również obecność wyników badań PCR i termometrię pasażerów na pokładzie samolotu.

W przypadku kiedy test PCR straci ważność (72 godziny) z obiektywnych przyczyn, związanych z czasem trwania lotu lub opóźnieniem lotu, cudzoziemcy i bezpaństwowcy zobowiązani będą do wykonania testu PCR w miejscu przylotu.

Ponadto, w celu zagwarantowania możliwości przyjęcia obserwatorów międzynarodowych na wybory Prezydenta Republiki Kirgiskiej i deputowanych Rady Najwyższej Republiki Kirgiskiej, zaplanowane na 2021 r., Rząd Republiki Kirgiskiej podjął uchwałę o dopuszczeniu cudzoziemców podróżujących do Republiki Kirgiskiej w charakterze obserwatorów międzynarodowych na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych właściwych organów państwowych Republiki Kirgiskiej.


Информационное сообщение МИД КР о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль»

Правительством Кыргызской Республики 4 декабря 2020 года принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль» с соблюдением требований Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику.

Таким образом, с 4 декабря 2020 года иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызскую Республику регулярными авиасообщениями в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Министерство напоминает, что в соответствии с указанными алгоритмами, граждане иностранных государств и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в Кыргызскую Республику, при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа (3 суток).

После прибытия в Кыргызскую Республику, сотрудниками санитарно-карантинных пунктов (СКП) также будет проводиться проверка наличия результатов ПЦР-исследования и термометрия пассажиров на борту воздушного судна.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.

Кроме этого, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, запланированных на 2021 год, Правительством Кыргызской Республики принято решение о пропуске иностранных граждан, направляющихся в Кыргызскую Республику в качестве международных наблюдателей по приглашению Министерства иностранных дел и других компетентных государственных органов Кыргызской Республики.